K-means vs Kohonen

Tags: C Kohonen K-means

Porovnávali sme výsledky metód zhlukovania k-means a kohonenova sieť. Po porovnaní obidvoch zhlukovacích metód môžeme v niekoľkých vetách zhrnúť:

Pri náhodnej inicializácii k-means môže dôjst k stavu, že niektoré means sú inicializované tak neštastne, že sa nachádzajú ďaleko od vstupných dát. To ma za následok, že v kroku priradenia vstupných bodov k najbližším meansom sa stane, že týmto meansom nebude patriť ani jeden bod a teda sa ich poloha nemá ako zmeniť. Pravdepodobnosť výskytu takýchto vyradených meansov stňupa s celkovým počtom zvolených meansov. Tento nedostatok sa odstraňuje inicializáciou meansov na hodnotu náhodného vstupného bodu.

Čo sa týka rýchlosti, podstatne lepšie výsledky sme dosahovali pri metóde k-means. K-means zbehlo približne 10x rýchlejšie ako kohonen, pričom mu stačilo približne 20 cyklov.

Vizuálne výsledky obidvoch zhlukovacích metód sú veľmi podobné. Môžeme teda tvrdiť, že zhlukovanie do 9 meansov je akýmsi ekvivalentom ku zhlukovaniu pomocou kohonenovej siete veľkej 3x3.

Kohonen

Sieť 3x3
Sieť 5x5

K-means

9 meansov
25 meansov
25 meansov, random init

Zdrojový súbor

#include <graphics.h>
#include <iostream>

#include <stdlib.h>
#include <time.h>
#include <sys/time.h>
#include <getopt.h>
#include <math.h>
#include <graphics.h>
#include <unistd.h>
#include <windows.h>

#include <dos.h>
#include <stdio.h>
#include <conio.h>

#include "image.h"

#define KMEANS_DEFAULT 25
#define TRAIN_CNT_DEFAULT 500

struct config
{
	int  train_cnt; /* pocet trenovacich dat */

	char *pbm_file;  /* pbm subor       */

	char *image_file; /* bmp,jpg,png subor   */
};

struct kmeans
{
  struct config *cfg;
  
  double x[KMEANS_DEFAULT];
  double y[KMEANS_DEFAULT];    
};

void config_initx( struct config *cfg )
{
	(cfg->train_cnt) = TRAIN_CNT_DEFAULT;
	(cfg->pbm_file)  = NULL;
	(cfg->image_file) = NULL;
}

int config_parse_cmdline( struct config *cfg, int argc, char **argv )
{
	char option;
	char *tail;

	if ( argc < 2 )
	{
		printf( "not enough arguments\n" );
		return ( -1 );
	}

	while ( (option = getopt( argc, argv, "t:" ) ) != -1 )
	{
		switch (option)
		{
		case 't':
			(cfg->train_cnt) = strtol( optarg, &tail, 10 );
			printf( "training count: %d\n", (cfg->train_cnt ));
			break;
		case '?':
			printf( "to parse: %c\n", optopt );
			break;
		default:
			printf( "unrecognized option: %c\n", option );
			return ( -1 );
		}
	}

	if ( optind < argc )
	{
		(cfg->image_file) = argv[optind];
		printf( "image: %s\n", (cfg->image_file) );
	}
	else
	{
		printf( "no image file specified\n" );
		return ( -1 );
	}

	optind++;
	if ( optind < argc )
	{
		(cfg->pbm_file) = argv[optind];
		printf( "pbm: %s\n", (cfg->pbm_file) );
	}
	else
	{
		printf( "no pbm file specified\n" );
		return ( -1 );
	}

	return ( 0 );
}

/* random weights */
void kmeans_init_weights( struct kmeans *kmeans )
{
	int i;
	int j;

	for ( i=0; i<KMEANS_DEFAULT; i++ )
	{
    (kmeans->x)[i] = ( rand() % 1000 ) / (float)(1000-1);
    	(kmeans->y)[i] = ( rand() % 1000 ) / (float)(1000-1);
	}
}

/* first k weights from input data */
void kmeans_init_weights_v2( struct kmeans *kmeans, float *vx, float *vy )
{
	int i;
	int j;

	for ( i=0; i<KMEANS_DEFAULT; i++ )
	{
    (kmeans->x)[i] = vx[i];
    	(kmeans->y)[i] = vy[i];
	}
}

static void train_vectors_draw( int training_cnt, float *vx, float *vy, int *mean, int maxx, int maxy )
{
  int i;
      
  for ( i = 0; i < training_cnt; i++ ) 
  {
    setcolor( mean[i] % 15 + 1 );
    rectangle( (int)(vx[i] * maxx) - 2, (int)(vy[i] * maxy) - 2,
       (int)(vx[i] * maxx) + 2, (int)(vy[i] * maxy) + 2 );  
    setfillstyle(SOLID_FILL, mean[i] % 15 + 1 );
    floodfill(  (int)(vx[i] * maxx), (int)(vy[i] * maxy), mean[i] % 15 + 1 );
  }  
  
  return;
}

static int kmeans_off_spiral( struct kmeans *kmeans, struct pbm_image *pbm )
{
  int i;
  int off_spiral = 0;
  
  for ( i = 0; i < KMEANS_DEFAULT; i++ )
  {
    if ( ! pbm_image_is_black_point( pbm, (int) ((kmeans->x)[i] * pbm->width), (int) ((kmeans->y)[i] * pbm->height) ) )  
    {
      off_spiral++;  
    }
    
  }
    
  return ( off_spiral );
}

static void kmeans_redraw( struct kmeans *kmeans, int maxx, int maxy )
{
  int i;
#  define KMEAN_RADIUS 6

  for ( i = 0; i < KMEANS_DEFAULT; i++ ) 
  {
    setcolor( 1 );
    rectangle( (int)(kmeans->x[i] * maxx) - KMEAN_RADIUS, (int)(kmeans->y[i] * maxy) - KMEAN_RADIUS,
       (int)(kmeans->x[i] * maxx) + KMEAN_RADIUS, (int)(kmeans->y[i] * maxy) + KMEAN_RADIUS ); 
    setfillstyle(SOLID_FILL, i % 15 + 1 );
    floodfill(  (int)(kmeans->x[i] * maxx), (int)(kmeans->y[i] * maxy), 1 );
  }  
  
  return;
}

static int kmeans_eval_closest( struct kmeans *kmeans, float *trainx, float *trainy, int *train_mean )
{
  int i, j; 
  float distance; 
  float min_distance;   
  int  best_mean;
  int  changed = 0;
  
  for ( i = 0; i < TRAIN_CNT_DEFAULT; i++ ) 
  {
    min_distance = 1.0f;
    
    for ( j = 0; j < KMEANS_DEFAULT; j++ )
    {
      distance = powf( trainx[i] - (kmeans->x)[j], 2 ) + powf( trainy[i] - (kmeans->y)[j], 2 );
      
      if ( distance < min_distance ) 
      {
        min_distance = distance;
        best_mean = j;         
      }      
    }
    
    if ( train_mean[i] != best_mean )
    {
      train_mean[i] = best_mean;
      changed = 1;
    }
  }
    
  return changed;
}

static void kmeans_move_to_new_mean( struct kmeans *kmeans, float *trainx, float *trainy, int *train_mean ) 
{
  int i, j; 
  float dist_x;
  float dist_y;
  int n_points;
  
  for ( i = 0; i < KMEANS_DEFAULT; i++ ) 
  {
    dist_x = 0.0;
    dist_y = 0.0;
    n_points = 0;
    
    for ( j = 0; j < TRAIN_CNT_DEFAULT; j++ )
    {
      if ( train_mean[j] == i )
      {
        n_points++;
        dist_x += trainx[j];
        dist_y += trainy[j]; 
      }
    }  
    
    if ( n_points ) /* can't be 0 */
    {
      (kmeans->x)[i] = dist_x / (float)n_points;
      (kmeans->y)[i] = dist_y / (float)n_points;
    }
  }
  
  return;
}

static int train_vectors_init( int training_cnt, struct pbm_image *img, float **vectorx, float **vectory, int **vector_mean )
{
	int i;
	int pwidth;
	int pheight;

	(*vectorx) = (float *)malloc( sizeof (float) * training_cnt );

	if ( !(*vectorx) )
	{
		return ( -1 );
	}

	(*vectory) = (float *)malloc( sizeof (float) * training_cnt );

	if ( !(*vectory) )
	{
		return ( -1 );
	}
	
	(*vector_mean) = (int *)malloc( sizeof (float) * training_cnt );

	for ( i=0; i<training_cnt; i++ )
	{
		pbm_image_get_rand_black_point( img, &pwidth, &pheight );
		(*vectorx)[i] = pwidth / (float)(img->width);
		(*vectory)[i] = pheight / (float)(img->height);
		(*vector_mean)[i] = -1;
	}

	return ( 0 );
}

int main( int argc, char **argv )
{
	struct kmeans   kmeans;
	struct pbm_image img;
	struct config   cfg;
  void       *bitmap_bground;
  int        page1, page2;
  int        i,j;
	char       *namebuf;
	float      *trainx;
	float      *trainy;
	int       *train_mean; /* which mean does this training point belong to */

	/* name used for output images */
	namebuf = (char *)malloc( 15 );

  /* 1. read configuration */
	config_initx( &cfg );

	if ( config_parse_cmdline( &cfg, argc, argv ) < 0 )
	{
		printf( "cmdline parse error\n" );
		return ( -1 );
	}

	pbm_image_initx( &img );

	/* 2. read pbm image */
	if ( pbm_image_from_file( &img, cfg.pbm_file ) < 0 )
	{
		return ( -1 );
	}

	kmeans.cfg = &cfg;
    
	/* seed the random number generator used to pick training data */ 
  srand( time( NULL ) ); 
  	train_vectors_init( cfg.train_cnt, &img, &trainx, &trainy, &train_mean );
	kmeans_init_weights ( &kmeans );
//  kmeans_init_weights_v2( &kmeans, trainx, trainy );

  /* measure time */
  LARGE_INTEGER frequency;    // ticks per second
  LARGE_INTEGER t1, t2;      // ticks
  double elapsedTime;
  // get ticks per second
  QueryPerformanceFrequency(&frequency);
  // start timer
  QueryPerformanceCounter(&t1);
  
  /* init window */
	initwindow((img.width),(img.height), "window", 500, 000, 1, 1 );
	readimagefile( cfg.image_file, 0, 0, (img.width),(img.height) );
  bitmap_bground=malloc( imagesize(0,0,(img.width),(img.height)) );
	getimage(0,0,(img.width),(img.height), bitmap_bground);
  
  /* first screenshot */	
	train_vectors_draw( TRAIN_CNT_DEFAULT, trainx, trainy, train_mean, (img.width),(img.height) );
	kmeans_redraw( &kmeans, (img.width),(img.height) );
  sprintf( namebuf, "image%05d.bmp", 0 );
  writeimagefile( namebuf, 0, 0, img.width, img.height );	
  page1 = getvisualpage();
  page2 = getactivepage();
  setactivepage( page1 );
  setvisualpage( page2 );
  Sleep( 1000 );
  
  cleardevice();
  putimage(0,0,bitmap_bground,COPY_PUT);
  
  /* main cycle */
  int mean_changed = 0;
  int cycle = 0;
  while ( 1 )
  {  
    cycle++;
    
    mean_changed = kmeans_eval_closest( &kmeans, trainx, trainy, train_mean );
    if ( ! mean_changed )
    {
       break;
    }
    
    train_vectors_draw( TRAIN_CNT_DEFAULT, trainx, trainy, train_mean, (img.width),(img.height) );
    kmeans_redraw( &kmeans, (img.width),(img.height) );
        sprintf( namebuf, "image%05d.bmp", cycle );
    writeimagefile( namebuf, 0, 0, img.width, img.height );
    kmeans_move_to_new_mean( &kmeans, trainx, trainy, train_mean );
    
    page1 = getvisualpage();
    page2 = getactivepage();
    setactivepage( page1 );
    setvisualpage( page2 );
    cleardevice();
    putimage(0,0,bitmap_bground,COPY_PUT);    
    Sleep( 1000 );
  }

  // stop timer
  QueryPerformanceCounter(&t2);
  elapsedTime = (t2.QuadPart - t1.QuadPart) * 1000.0 / frequency.QuadPart;

  printf ("cycles: %d, time: %.2lf ms off_spiral: %d\n", cycle, elapsedTime, kmeans_off_spiral( &kmeans, &img ) );
  train_vectors_draw( TRAIN_CNT_DEFAULT, trainx, trainy, train_mean, (img.width),(img.height) );
  kmeans_redraw( &kmeans, (img.width),(img.height) );
  setvisualpage(getactivepage());
	while(!kbhit());
	closegraph();
  
  return ( 0 );
}

Zdrojové súbory: Zdrojové súbory (.zip) | Dokumentácia (docx)

Discussion

 1. Michal

  UFf.. pekne vidno ktora cast kodu je pisana rano a ktora v noci :D